InformacjeProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych Komisji Europejskiej.

PROW2014-2020Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej program rozwoju obszarów wiejskich jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

PROW 2014 – 2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowice:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 14 działań, w tym 30 poddziałań.

Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.

Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).

Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym będzie działanie Współpraca.

W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego przewiduje się wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

Planowana jest kontynuacja wsparcia pozwalającego na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, jak również wprowadzenie nowego zakresu, którego celem będzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.

Nowym działaniem będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo - klimatycznych i zalesień. Kontynuowana będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) (.pdf 5,86 MB)

*****

Informacja o przebiegu konsultacji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Od połowy 2012 roku trwały w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace nad opracowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). W proces przygotowania dokumentu programowego, poprzez prowadzone równolegle konsultacje publiczne, włączone było szerokie grono interesariuszy zaangażowanych w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. W opiniowaniu projektu Programu uczestniczyły m.in. organizacje branżowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowo–badawcze, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerzy działający na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie równości i niedyskryminacji, samorządy terytorialne wszystkich szczebli, a także administracja rządowa i osoby fizyczne.

Konsultacje Programu prowadzono pisemnie, za pośrednictwem stron internetowych MRiRW (www.minrol.gov.pl) i KSOW (www.ksow.gov.pl) oraz podczas licznych spotkań. Istotną rolę w procesie konsultacji PROW 2014-2020 pełnił utworzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalny organ opiniodawczo-doradczy, tj. Zespół - Grupa robocza wspierająca prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje prowadzone były w trzech etapach. W etapie I, trwającym od połowy kwietnia 2013 r. do końca czerwca 2013 r., skonsultowano „Wstępny zarys PROW 2014-2020”. Zebrano blisko 200 pisemnych opinii i uwag do dokumentu, odbyło się ponad 40 spotkań, na których przedstawiciele MRiRW przedstawiali projektowane zapisy Programu. Dodatkowo odbyło się 14 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej, w trakcie których były zgłaszane propozycje i postulaty dotyczące ukierunkowania Programu

W drugim etapie - od 26 lipca 2013 r. do 15 września 2013 r. - skonsultowano I projekt PROW 2014-2020. Ponad 500 podmiotów skierowało do Ministerstwa blisko 600 pism z uwagami do projektu Programu. Odbyło się 8 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej. W trakcie tych posiedzeń omawiano szczegółowe rozwiązana dotyczące planowanych działań do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Dodatkowo przedstawiciele MRiRW uczestniczyli w ponad 70 spotkaniach, w ramach których prezentowane i omawiane były projektowane zapisy Programu. Podsumowaniem II etapu konsultacji była konferencja, która odbyła się 26 września 2013 r.

W ramach III etapu konsultacji – od 24 lutego 2014 r. do 14 lutego 2014 r - konsultowano II projekt PROW 2014-2020. Łącznie ponad 1200 podmiotów przesłało postulaty i uwagi do projektu Programu. W dniu 5 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu - Grupy roboczej, wspierającej prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie którego zgłaszano uwagi i postulaty do II projektu Programu. Przeprowadzono również 16 spotkań informacyjno-konsultacyjnych w regionach, dotyczących przygotowania PROW na lata 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach i przyczynili się do wypracowania rozwiązań, które umożliwią dalszy dynamiczny rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2014-2020.

Poniżej publikujemy tabelę stanowiącą zestawienie zgłoszonych do II projektu Programu postulatów, uwag i opinii wraz z informacją o przyjętych rozstrzygnięciach dotyczących zgłoszonych kwestii.

ZESTAWIENIE UWAG (.xls 1,11 MB)

*****

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (.pdf 1,21 MB)

*****

II Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) (.pdf 2,18 MB)

Tabela stanowiąca zestawienie zgłoszonych do I projektu Programu postulatów, uwag i opinii wraz z informacją o przyjętych rozstrzygnięciach dotyczących zgłoszonych kwestii.

ZESTAWIENIE UWAG (.xlsx 454,05 kB)

*****

I Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) (.pdf 6,26 MB)

*****

Wstępny zarys Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) (.pdf 506,77 kB)

Źródło: www.minrol.gov.pl

 

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!