InformacjePieniądze dla firm za utylizację padłych zwierząt gospodarskich w 2013 r.

 

Do 30 września ARiMR przyjmuje wnioski od firm, które chcą otrzymywać pieniądze za utylizację padłych zwierząt gospodarskich w 2013 r.
Pokrywanie za rolników kosztów utylizacji zwierząt gospodarskich jest jednym z zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

realizowanym ze środków z budżetu krajowego i w obecnym kształcie jest ono realizowane od 2008 roku.

wnioski200Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja finansuje lub dofinansowuje koszty ponoszone przez producentów rolnych, dotyczące zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, rozliczając się bezpośrednio z firmami utylizacyjnymi wykonującymi te usługi. Przy czym ARiMR wypłaca w imieniu rolnika, zwrot poniesionych kosztów związanych z utylizacją tylko tym firmom, które posiadają aktualne umowy z Agencją. Firmy, które chciałyby podpisać umowy na świadczenie tych usług od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., mogą składać o to wnioski w Agencji do 30 września br. Możliwość taką mają jednak tylko firmy utylizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich , zgodnie z przepisami rozporządzenia rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 21 października 2009 r.

Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru, zostały opublikowane na stronie internetowej ARiMR w dziale Pomoc Krajowa, Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich - otwórz.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która mieści się przy ulicy Poleczki 33 lub przesłać pocztą na adres: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji lub w przypadku wniosków przesłanych pocztą, data stempla pocztowego.

Do wniosku o finansowanie lub dofinansowanie należy załączyć:

  1. Odpis z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.
  2. Wypis z Rejestru Podmiotów Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.

Na podstawie złożonych wniosków i po ich weryfikacji Agencja zawrze umowy z firmami utylizacji zwierząt, w których zostaną określone szczegółowo warunki współpracy oraz limit środków finansowych. Agencja zakłada wysokość łącznego limitu środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów utylizacji w 2013 r. do wysokości 66,2 mln zł. Kwota ta została określona na podstawie prognozowanej ilości padnięć zwierząt gospodarskich w 2012 r. oraz średnich cen usług zaoferowanych przez Podmioty utylizacyjne w 2012 r. Agencja pozostawi w budżecie do późniejszego rozdysponowania nie więcej niż 40% środków finansowych z ww. kwoty.
Ostateczny limit środków zostanie określony po ustaleniu planu finansowego ARiMR na 2013 r.

czytaj dalej

 

Źródło: ARiMR

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!