Ekologia i Agroturystyka

Czy osady ściekowe można zaliczyć do biomasy?

 

Samorządowa organizacja jaką jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uważa, że osady ściekowe powinny być uznane jako biomasa, a nie jak jest do tej pory zwyczajny odpad. Jeśli nie przyjmiemy, że osad ściekowy to biomasa, możemy stracić znaczący potencjał w produkowaniu zielonej energii z pozostałości po oczyszczaniu ścieków.

czytaj dalej

 
 

Rolnictwo ekologiczne pod ścianą

 

Ciężkie czasy czekają producentów żywności ekologicznej w związku z planami zmniejszenia dotacji.

czytaj dalej

 
 

Konferencja nt. energetycznego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza na konferencję na temat energetycznego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 marca 2013 roku, w trakcie trwania targów AGROTECH.

czytaj dalej

 
 

Produkcja warzyw ekologicznych

 

Zapotrzebowanie na ekologiczne warzywa jest coraz większe, gdyż coraz częściej zwracamy uwagę na dobre jakościowo i zdrowe produkty, które pochodzą z upraw ekologicznych. Taka kolej rzeczy sprawia, że niejeden producent warzyw, szczególnie taki mniejszy – rolnik z dziada pradziada, decyduje się na rozpoczęcie ekologicznej uprawy warzyw.

czytaj dalej

 
 

Ekologiczna żywność na fali

 

Ekologiczna żywność jest w tej chwili w Polsce jednym z modnych tematów. Już od kilku lat sprzedaż zdrowej żywności rośnie średnio o 20% rocznie. W tej chwili rynek ten wart jest ok. 450 mln, jednak jak podają eksperci do 2015 roku ta kwota może wynosić nawet 700 mln zł.

czytaj dalej

 
 

Wspólna oferta gospodarstw agroturystycznych

 

Gospodarstwa agroturystyczne z Wielkopolski postanowiły działać i stworzyć wspólną ofertę. Wielkopolski samorząd w ramach projektu "Agroturystyka - współpraca w sieci" zorganizują na ten cel serię spotkań i warsztatów.

czytaj dalej

 
 

Gospodarstwo rolne i odnawialne źródła energii

 

Realizowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej projekt „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach” właśnie wystartował i można składać do niego wnioski. Wsparcie finansowe projektu pochodzi ze środków unijnych w ramach programu Life+, a także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

czytaj dalej

 
 

Agrodeo Godawy

 

Serdecznie zapraszamy do Gospodarstwa Agroturystycznego "Agrodeo" w Godawach k/Gąsawy. AGRODEO zlokalizowane w atrakcyjnej okolicy pomiędzy jeziorami i lasami regionu Pałuckiego. Nieopodal znajduje się Biskupin, Wenecja oraz Park Dinozaurów. Piękne tereny zapewniają ciekawe wycieczki konno, bryczką, rowerowe, kajakowe lub piesze.

czytaj dalej

 
 

Agroturystyka linki, ciekawostki, przepisy prawne

 

 

Logo


federacja@agroturystyka.pl

 

Wyszukiwarka kwater - Pobierz kwatery w wersji PDF

Wyszukiwarka imprez            Wyszukiwarka atrakcji

 
 Z naszego województwa kujawsko-pomorskiego należą:
- Agroturystyczne Stowarzyszenie Pojezierza Brodnickiego ( www.pojezierzebrodnickie.pl)

 

 Kategoryzacja

Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej to nadanie poszczególnym obiektom noclegowym określonej kategorii. System kategoryzacji w Polsce stworzony został w ramach programu TOURIN II. Stanowi on narzędzie sprawowania kontroli nad jakością ofert gospodarstw agroturystycznych. System kategoryzacji jest systemem dobrowolnym. Kategoryzacją objęte są obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, które nie podlegają ustawowemu obowiązkowi standaryzacji. Kwaterodawca skategoryzowanego gospodarstwa zyskuje prawo do zamieszczania swojej oferty w materiałach promocyjnych Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz prawo do posługiwania się znakiem Federacji przez okres dwóch lat.
 
Świadectwem sprawdzonej jakości kwater wiejskich są słoneczka. Maksymalnie można uzyskać III kategorię, czyli trzy słoneczka. Kategoria Standard otrzymuje znak podstawowy bez słoneczka.
System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej obejmuje 4 typy zakwaterowania:
• pokoje gościnne,
• pokoje grupowe,
• samodzielne jednostki mieszkalne,
• przyzagrodowe pola namiotowe.
 
Pokoje grupowe i przyzagrodowe pola namiotowe mogą uzyskać tylko kategorię standard.
Obowiązek kategoryzacji obiektów agroturystycznych został wprowadzony tylko na potrzeby Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” dla działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”. Przed złożeniem wniosku o pomoc w ramach ww. działania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ubiegający się o dofinansowanie w zakresie agroturystyki miał obowiązek przedłożyć opinię inspektora. Opinia ta wydawana była bezpłatnie. Przy ostatnim wniosku o płatności składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa beneficjent miał obowiązek przedłożyć dokument określający kategorię.
   
W latach 2007-2013 w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich nie wprowadzono jak w latach ubiegłych kategoryzacji jako obowiązkowej formy podnoszenia jakości dla beneficjentów korzystających z w/w programu.
 
Na stronach internetowych www.agroturystyka.pl (w zakładce kategoryzacja) można samemu podjąć próbę skategoryzowania swojej bazy noclegowej.

 

Uwarunkowania prawne turystyki na wsi

Kwestie związane z rozwojem agroturystyki regulowane są nw. aktami prawnymi.

 

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. , Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
  Art. 3 stanowi, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
    
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz.2268 z późn. zm.) W rozdziale 5 art.35. pkt 2 zostaje określone, że usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.
  Ponadto w art. 35 pkt 3 niniejszej ustawy określa się, że za inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia określone w załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).
  Zgodnie z art. 39 ustawy o usługach turystycznych rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić obiekt do ewidencji prowadzonej przez wójta właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.
   
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 50 poz. 291 z późn. zm.)
  Zgodnie z art. 5a rolnik lub domownik, którzy podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu (KRUS) w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:
  1/ złoży w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności, przy czym za rozpoczęcie obligujące do złożenia oświadczenia uważa się także wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowe zawieszono oraz zmianę rodzaju lub podmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
  2/ jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,
  3/ nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
  4/ nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  5/ kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy (tj. za 2010r.) od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 2 863 zł.
   
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225)
  Zgodnie z w art. 3 ust. 3 pkt 55 ustawy gospodarstwo agroturystyczne, które przygotowuje posiłki dla gości, tzn. zajmuje się produkcją żywności, jest zakładem żywienia zbiorowego, czyli zakładem wykonującym działalność w zakresie zorganizowanego żywienia konsumentów. W myśl art. 61 zakłady, które zajmują się produkcją żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego roślinnego podlegają obowiązkowi rejestracji oraz zatwierdzania przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W odniesieniu do gospodarstw agroturystycznych spełnieniem ww. obowiązku będzie rejestracja gospodarstwa. Wzór wniosku o rejestrację określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730).
  Ponadto gospodarstwo agroturystyczne musi spełniać wymagania higieniczne określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).
   
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
  W art. 21 pkt.43 ustawy zwalnia się z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody uzyskiwane z wynajmowania pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba pokoi wynajmowanych nie przekracza 5.
   
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.)
  Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Art. 23 ust. 1a tej ustawy stanowi, że zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także (obok usługodawców wymienionych w art. 23 ust. 1) - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Zgodnie z Załącznikiem 3 – Część XII – Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą płacić prowadzący działalność wytwórczo-usługową między innymi z zakresu usług hotelarskich polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12 przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. Stawki tej karty zróżnicowano, preferując małe miejscowości.
    
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 
  Podatek od towarów i usług opłacany na podstawie ww. ustawy obowiązuje osoby osiągające przychody między innymi z odpłatnego świadczenia usług, bez względu na posiadanie przez nie statusu przedsiębiorcy. Co do zasady będzie on zatem dotyczył także osób świadczących usługi agroturystyczne. Jednak na podstawie art. 113 ust.1 zwalnia się z tego podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
   
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
  Zgodnie art. 1a ust.2 pkt 2 ww. ustawy wynajmowanie turystom pokoi gościnnych
  w budynkach mieszkalnych na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5, zostało wyłączone z pojęcia działalności gospodarczej. Pokoje takie podlegają opodatkowaniu, tak jak pomieszczenia mieszkalne.

 

TURYSTYKA WIEJSKA W 2010 ROKU I ZAŁOŻENIA JEJ ROZWOJU

pobierz plik (.pdf 414 KB)


Źródło: MRiRW

 
 
 
 
 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!