Nabory wniosków na modernizację gospodarstw rolnych i tworzenie mikroprzedsiębiorstw

 

Od 27 marca 3013r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W programie mogą wziąć rolnicy z ośmiu województw: lubelskim, łódzkim, lubuskim, opolskim, małopolskim, pomorskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać do oddziałów regionalnych Agencji do 23 kwietnia 2013 r.

prow 2007-2013Nabór wniosków realizowany będzie tylko w ośmiu województwach, z faktu, że tylko w nich są jeszcze dostępne pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Natomiast, w pozostałych województwach limit środków finansowych został zużyty w poprzednich naborach. Wnioski będzie można składać osobiście bądź przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji lub poprzez biuro powiatowe Agencji, które podlega takiemu oddziałowi. Wnioski można również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, nadaną do danego oddziału regionalnego Agencji. Kolejność przysługiwania dofinansowania będzie określona w oparciu o sumę punktów, które są przyznawane zgodnie z trzema kryteriami zamieszczonymi w rozporządzeniu MRiRW. Są to: uzasadnienie, czy cel inwestycji związany jest ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie, również brana będzie pod uwagę wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU oraz czy wniosek składany jest indywidualnie, czy realizowany w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń. Na realizację pomocy przewidziane jest ok. 510 mln zł. Maksymalne dofinansowanie o jakie można się starać w ramach programu "Modernizacji gospodarstw rolnych" wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo oraz na jednego beneficjenta.

Również od marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie z dwóch kolejnych programów PROW 2007 - 2013. Jest to pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" a także "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dodatkowo w dniach od 15 do 26 kwietnia br. Przeprowadzony będzie nabór wniosków w ramach programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Będzie on przeprowadzany  w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Jest to związane z faktem, że w tym rejonie w poprzednich trzech naborach (w latach 2009-2011), złożono tak dużą ilość wniosków o przyznanie dofinansowania, że wynikające z nich zapotrzebowanie na środki pieniężne wielokrotnie przekracza przyznany temu rejonowi limit finansowy na cały okres wykonania PROW 2007-2013. W tegorocznym naborze szacowana kwota środków do wykorzystania to łącznie prawie 2 mld zł. O wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą starać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS-ie oraz zamierzają na terenach wiejskich otworzyć lub rozwijać istniejące mikroprzedsiębiorstwo. Mikoroprzedsiębiostwem nazywamy firmę, która zatrudnia do 10 osób, w której bilans roczny lub obrót nie przekracza 2 mln euro. Przedsiębiorcy, w zależności od liczby utworzonych nowych stanowisk pracy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. I tak, dając jedno nowe miejsce pracy starający się o dofinansowanie mogą uzyskać do 100 tys. zł, za dwa do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Dofinansowanie przez Agencje może wynosić nawet do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje, które są związane z kreowaniem nowych miejsc pracy. Podobnie, jak w przypadku wniosków na modernizację wnioski na mikoroprzedsiebiorstwa można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji bądź rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności listy zdecyduje suma punktów przyznanych wg wytycznych określonych w rozporządzeniu MRiRW, takich jak: bezrobocie w powiecie, liczba planowanych do stworzenia nowych miejsc pracy oraz podstawowy dochód podatkowy gminy. Na największą liczbę punktów, a co za tym idzie na wysoką pozycję na liście, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący tworzenie co najmniej 3 nowych stanowisk pracy w powiecie, w którym jest duże bezrobocie oraz w gminie o niskich dochodach podatkowych.   

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

W tym roku nabór wniosków będzie dwuetapowy. Pierwszy etap odbędzie się od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. W tym etapie wnioski będą mogły uiszczać grupy producentów rolnych, podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów Rolnych, a także wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, a także spółdzielnie i spółki kontrolowane przez takie podmioty. Drugi etap odbędzie się od 13 do 24 maja do którego będą mogły dołączyć pozostałe uprawnione podmioty z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Wnioski mogą składać podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, ale również zakłady, w których pracuje mniej niż 750 osób, a roczny obrót tych przedsiębiorstw nie przekracza 200 mln euro. Z ARiMR wysokość dofinansowania, którą można otrzymać wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych wydanych na realizację inwestycji. Wnioski należy składać do oddziałów regionalnych Agencji. O kolejności według której będzie przyznawania pomocy zdecyduje suma wszystkich punktów przyznanych z uwzględnieniem wyznaczników wyboru stosowanych w tym działaniu.

Źródło: ARiMR

UWAGA!

POMAGAMY W PISANIU WNIOSKÓW 

- Szymon Radke: 608-061-058

- Małgorzata Szczucka: 600-378-340

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!