Zmiany w podatku dochodowym od 2013

 

Prezydent Komorowski 24 października 2012 r. podpisał ustawę o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych. Najistotniejsze zmiany dotyczą odliczeń w przypadku tzw. "ulgi rodzinnej" i "ulgi internetowej".

podatki1Odliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku wychowywania dzieci:

"2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkwego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 wst. 1 (czyli 92,67 zł miesięcznie/1112,04 zł rocznie), jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy z związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2) dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko (1112,04 zł rocznie na jedno dziecko);

3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:

a) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko (97,67 zł miesięcznie/1112,04 na pierwsze oraz drugie dziecko),

b) 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko (139,01 zł miesięcznie/1668,12 zł rocznie),

c) 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko" (185,34 zł miesięcznie/2224,08 zł rocznie)

Warunki jakie należy spełnić, aby mieć możliwość odliczenia "ulgi rodzinnej"

"2a. Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art.30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

2b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień w roku podatkowym wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o której mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

2c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
2) wstąpiło w związek małżeński.

2d. Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit a, nie uważa się:

1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności".

Ulga podatkowa:

Art. 2. Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy wymienionej w art. 1, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

Art. 3. Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r."


Źródło: Dz.U. z 2012 r., poz. 1278

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!