Regulamin

 

Regulamin portalu agrobiznespark.pl

DEFINICJE

1. agrobiznespark.pl – portal internetowy zrzeszający podmioty zainteresowane rolnictwem i świadczące usługami na rzecz rolników.
2. Użytkownik - podmiot, który dokonał Rejestracji na portalu agrobiznespark.pl; Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Rejestracja - proces uzyskania przez Użytkownika Konta na portalu agrobiznespark.pl; Rejestracja jest równoznaczna z zaakceptowaniem Regulaminu i spełnianiem jego warunków.
4. Konto - indywidualnie założone dla każdego Użytkownika Konto, chronione hasłem i loginem; posiadanie Konta jest warunkiem koniecznym dostępu do usług świadczonych w ramach portalu agrobiznespark.pl na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Konto Zwykłe - konto dla Użytkowników będących osobami fizycznymi; pozwala na przeglądanie ofert w dziale ogłoszenia.
6. Konto Firma - konto dla Użytkowników będących osobami prawnymi, jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; pozwala na przeglądanie i dodawanie ofert w dziale ogłoszeina oraz korzystanie z usług eksperta.
7. Konto Grupy - konto dla Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zrzeszającymi rolników; pozwala na przeglądanie i dodawanie ofert w dziale ogłoszenia, korzystanie z usług eksperta, uzyskanie dostępu do upustów i promocji oraz dodatkowo upoważnia do wejścia do działu przeznaczonego dla grup producentów rolnych.
8. Konto Rolnik - konto dla Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwo rolne, pozwala na przeglądanie i dodawanie ofert w dziale ogłosenia, korzystanie z usług eksperta oraz uzyskanie dostępu do upustów i promocji.
9. Towar - rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Transakcji; Towarem mogą być wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu na terenie RP oraz usługi nie zakazane przez prawo.
10. Sprzedający - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towar za pomocą portalu agrobiznespark.pl.
11. Kupujący - Użytkownik mający zamiar nabyć oferowany Towar za pomocą portalu agrobizespark.pl lub Użytkownik, który Towar w ten sposób zakupił.
12. Transakcja - procedura zawierania umów.
13. Ekspert - osoba specjalizująca się w danej dziedzinie związanej z rolnictwem, Udzielająca porad Użytkownikom.
14. Administrator i Właściciel portalu - Agrobiznes Park sp. z o.o. z siedzibą w Kołaczkowie przy ul. Ułańskiej 9, 89 – 200 Szubin.
15. Regulamin - niniejszy regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. W celu zarejestrowania się na portalu agrobiznespark.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny. Jednocześnie z rejestracją dla Użytkownika zakładane jest Konto. Rodzaj Konta użytkownik wybiera podczas rejestracji.

3. Podczas rejestracji Użytkownik otrzymuje indywidualny login do Konta, który sam sobie nadaje oraz ustanawia własne hasło. Użytkownik jest zobowiązany zabezpieczyć login i hasło przed możliwością pozyskania ich przez osoby trzecia.

4. Dany Użytkownik może posiadać na portalu agrobinznesprak.pl tylko jedno Konto.

5. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym podmiotom, ani korzystać z Kont innych Użytkowników.

6. Właściciel zezwala na udostępnianie Konta Firmowego lub Konta Grupy osobom mającym prawo działania w imieniu Użytkownika.

7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Agrobiznes Park sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Agrobiznes Park w ramach portalu agrobiznespark.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności. Potwierdzenie rejestracji jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług oferowanych na portalu agrobiznespark.pl

8. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone na piśmie i przesłane na adres Właściciela portalu.

9. Właściciel portalu ma prawo zażądać od Użytkownika uwiarygodnienia jego danych podanych podczas Rejestracji. Jeżeli dojdzie do negatywnej weryfikacji danych, Konto Użytkownika zostanie zablokowane lub usunięte.

10. Podczas logowania się do portalu agrobiznespark.pl Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest do podania loginu i hasła.

11. Użytkownik ma obowiązek zmieniać dane podane podczas Rejestracji, jeżeli staną się one nieaktualne. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnie zmieniać uzyskanego podczas Rejestracji loginu oraz podanego adresu e-mail.

12. Właściciel portalu zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika. Może również ograniczyć dostęp do wybranych usług świadczonych w ramach portalu agrobiznespark.pl. Właściciel może uzależnić dalsze korzystanie z Konta lub przywrócenie możliwości korzystania ze wszystkich usług od spełnienia zobowiązania nałożonego na Użytkownika np. zmiana hasła, podanie prawidłowych danych, potwierdzenie umocowania danej osoby korzystającej z Konta Firmowego w imieniu Użytkownika, zapłacenia zaległych opłat itp.

OPŁATY

Korzystanie z portalu agrobiznespark.pl jest bezpłatne.

OGŁOSZENIA

1. Wszyscy Użytkownicy mogą przeglądać oferty umieszczone na portalu agrobiznespark.pl w dziale Ogłoszenia.

2. Użytkownicy posiadający Konto Firmowe, Konto Grupa lub Konto Rolnik są uprawnieni do dodawania ofert w dziale Ogłoszenia.

3. Oferta musi zawierać dane kontaktowe Użytkownika wystawiającego ofertę.

OFERTY FIRM / PORADY EKSPERTÓW

1. Użytkownicy portalu agrobiznespark.pl mają możliwość skorzystania z ofert firm specjalizujących się w danej branży, które zostały wyselekcjonowane spośród firm działających na rynku.

2. Użytkownicy portalu agrobiznespark.pl mogą skorzystać z porad Ekspertów współpracujących z portalem.

3. Użytkownik w pierwszej kolejności wybiera Eksperta, któremu chce zadać pytanie, a następnie przy pomocy formularza znajdującego się na portalu formułuje pytanie. Użytkownik może również skorzystać z infolinii, zadając pytanie ustnie osobie reprezentującej Właściciela portalu.

4. Ekspert otrzymuje pytanie Użytkownika. Jeżeli jest taka możliwość udziela na nie odpowiedzi za pomocą poczty e-mail. W przeciwnym razie niezwłocznie kontaktuje się z Użytkownikiem w celu umówienia spotkania lub uzyskania dokładnych informacji odnośnie przedstawionej w pytaniu sprawy.
5. Eksperci są zobowiązani traktować Użytkowników portalu agrobiznespark.pl w sposób uprzywilejowany tj. udzielać im porad w pierwszej kolejności oraz niezwłocznie odpowiadać na zadane pytania.
6. Korzystając z formularza do zadawania pytań umieszczonego na portalu agrobiznespark.pl Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Ekspertowi jego numeru telefonu.
7. Właściciel portalu oświadcza, że nie ingeruje w rozliczenia między Użytkownikiem a Ekspertem. Rozliczenia między Ekspert a Użytkownikiem są ustalane indywidualnie między tymi podmiotami.

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PORTALU

1. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za :
a. czynności Użytkowników podejmowane w ramach portalu agrobiznespark.pl,
b. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych między Sprzedającym, a Kupującym,
c. naruszenie przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu,
d. jakość Towarów oferowanych przez Sprzedających,
e. nierozliczanie się Kupującego ze Sprzedającym za zakupiony Towar,
f. nie zawarcie umowy między Użytkownikami,
g. szkodę wyrządzoną Użytkownikowi przez Eksperta lub firmę, której oferta znajduje się na portalu,
h. nierozliczenie się Użytkownika z Ekspertem lub z firmą, której oferta znajduje się na portalu,
i. niewywiązanie się przez Eksperta lub firmę, której oferta znajduje się na portalu z zobowiązań wobec Użytkownika,
j. treści wpisów zamieszczonych przez Użytkowników na portalu,
k. przerwy w łączności wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

2. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do :
a. usunięcia oferty sprzedaży, która narusza przepisy obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu
lub szeroko pojęte dobre obyczaje,
b. usunięcia oferty firmy, która nie wypełnia zobowiązań wobec Użytkownika,
c. usunięcia Eksperta, która ma złą opinię wśród Użytkowników,
d. usunięcia lub zawieszenia Konta Użytkownika, który naruszył przepisy obowiązującego prawa,
niniejszy Regulamin lub szeroko pojęte dobre obyczaje,
e. odmowy rejestracji Konta Użytkownika, którego poprzednie Konto zostało usunięte lub zawieszone. f. usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników niezgodnych z obowiązującym prawem lub powszechnie przyjętych za obraźliwe,
g. usuwania treści naruszających dobre imię innego Użytkownika w tym również treści negatywnie opisujących produkt innego Użytkownika.
h. usuwania ofert umieszczanych w celach spowolnienia działania portalu lub jego zablokowania.
i. wprowadzania w tekście zamieszczonym przez Użytkowników drobnych korekt polegających na usuwaniu błędów ortograficznych, składniowych oraz literowych.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Właścicielowi portalu. Zawieszenie lub usunięcie Konta Użytkownika nie ma wpływu na jego odpowiedzialność wobec Właściciela.

2. Użytkownik jest zobowiązany do :
a. dokonywania czynności w ramach portalu agrobiznezpark.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami,
b. informowania o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowanie portalu agrobiznespark.pl,
c. posiadania wszelkich konieczne prawa do materiałów publikowanych na portalu agrobiznes.pl.

3. Użytkownik ma prawo do :
a. korzystania ze wszelkich usług udostępnianych przez portal agrobiznespark.pl w ramach rodzaju posiadanego przez niego Konta,
b. złożenia pisemnej reklamacji, jeżeli usługi oferowane przez portal agrobiznespark.pl nie są realizowane zgodnie z niniejszym regulaminem; reklamację należy przesłać pisemnie na adres Właściciela portalu,
c. żądania rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od prawidłowego zgłoszenia reklamacji.

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik oraz Właściciel mogą w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez jej wypowiedzenie z miesięcznym terminem wypowiedzenia, liczonym od pierwszego dnia miesiąca następnego po dokonaniu wypowiedzenia.

2. Użytkownik jest zobowiązany przesłać wypowiedzenie umowy w formie pisemnej na adres Właściciela portali podany w niniejszym Regulaminie. Właściciel jest zobowiązany przesłać wypowiedzenie umowy w formie pisemnej na adres Użytkownika podany podczas Rjestracji.

3. W uzasadnionych sytuacjach Właściciel portalu może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, ze skutkiem na dzień otrzymania wypowiedzenie przez Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie materiały takie jak elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, zamieszczone na portalu agrobiznespark.pl stanowią przedmiot praw przysługujących wyłącznie Właścicielowi portalu lub Użytkownikom.

2. Zabrania się pobierania lub wykorzystywania w jakimkolwiek zakresie zamieszczonych na portalu agrobiznespark.pl materiałów bez uprzedniej zgody Właściciela portalu wydanej na piśmie. Zabrania się również agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych na portalu agrobiznespark.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

4. Właściciel portalu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Nowy Regulamin wejdzie w życie po upływie 7 dni od udostępnienia go na portalu agrobiznespark.pl. Zasady wynikające z nowo obowiązującego Regulaminu nie będą znajdowały zastosowania do Transakcji rozpoczętych w czasie obowiązywania starego Regulaminu.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Agrobiznes Park sp. z o.o. w ramach portalu agrobiznespark.pl będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, w przypadku, gdy nie uda się zakończyć konfliktu w ten sposób, właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela portalu.

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!