faktoring dla małych firm

Faktoring dla małych i średnich przedsiębiorców

Faktoring to usługa finansowa adresowana do firm, które mają permanentne problemy płynnością finansową oraz z kontrahentami spóźniającymi się z opłatami faktur. Dzięki faktoringowi firma odzyskuje płynność finansową i zapewnia sobie stałe źródło finansowania a także otrzymuje wsparcie w procesach zarządzania należnościami. To optymalne rozwiązanie dla firm, które potrzebują szybkiej gotówki a nie posiadają zdolności kredytowej. Zawsze wtedy, gdy przedsiębiorca ma problem ze ściąganiem od kontrahentów należności, w dłuższym okresie czasu, idealnym rozwiązaniem staje się faktoring. 

Faktoring, co to jest?

Faktoring to usługa finansowa, w której z jednej strony faktor nabywa wierzytelności, finansuje produkcję oraz zarządza finansami przedsiębiorstwa a z drugiej strony przedsiębiorca, czyli faktorant otrzymuje zapłatę w ustalonych umową proporcjach. Przedsiębiorca dzięki faktoringowi poprawia płynność finansową i otrzymuje środki na produkcję. Wpływy z wystawionych przez niego faktur spływają w krótkim czasie do kasy przedsiębiorstwa mimo, że faktury miały odroczone terminy płatności. Jednym słowem środki spływające ze strony faktora finansują kredyt kupiecki udzielany przez przedsiębiorcę kontrahentom. 

Po drugiej stronie usługi znajduje się instytucja finansowa, która ma okazję nabycia wierzytelności nieprzeterminowanych i krótkoterminowych, dających prawie 100% pewność realizacji. 

Faktoring dla małych firm

Faktoring skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich firm. Dlaczego? Ponieważ to przede wszystkim one najbardziej cierpią z tytułu opóźnień w regulowaniu należnych płatności. Duże przedsiębiorstwo posiadające w zapasie środki produkcji oraz opłacony personel utrzyma się na rynku nawet wtedy, gdy wpływy nie nadążają za wydatkami. W przypadku małej czy średniej firmy czas aktywności bez bieżących wpływów jest znacznie krótszy a po nim już tylko zapaść. Mikrofaktoring to często dla tych firm jedyne rozwiązanie, szczególnie w obliczu niechęci banków do udzielania kredytu firmie będącej w kłopotach finansowych. 

Przebieg procesu faktoringu wygląda następująco. Instytucja finansowa parająca się usługą faktoringu odkupuje od klienta – faktoranta wystawione faktury i zaraz po tym przelewa na jego konto sumę stanowiącą umówioną część wartości faktur. Następnie już w jej gestii pozostaje monitorowanie płatności od kontrahentów, odbiorców tych faktur i ewentualne negocjowanie z nimi w przypadku opóźnień. Samego przedsiębiorcę to już nie interesuje, on już tylko czeka na kolejną ratę z faktur, chyba że wpłacona wartość zawierała od razu pełną wartość faktury pomniejszoną o wynagrodzenie dla faktora. 

Rodzaje faktoringu:

  • faktoring niewłaściwy (niepełny) –  przedsiębiorca przekazuje faktorowi wystawioną fakturę, a on przelewa pieniądze na konto przedsiębiorcy; w przypadku gdy kontrahent nie wywiąże się ze zobowiązań przedsiębiorca musi oddać całość środków firmie faktoringowej
  • faktoring właściwy (pełny) – faktor przejmuje na siebie pełne ryzyko za ewentualne długi kontrahenta; przedsiębiorca przekazuje faktorowi wystawioną przez siebie fakturę, a on przelewa jej wartość na konto przedsiębiorcy
  • faktoring mieszany – łączy cechy obu poprzednich; strony umowy ustalają w jakich  przypadkach faktor ma prawo roszczenia wobec faktoranta